Alimentarea cu apă și canalizarea

Localitatea nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. În prezent locuitorii comunei folosesc fântânile săpate de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime.

În prezent comuna Greaca nu dispune de o rețea de canalizare care să asigure colectarea apelor uzate și epurarea lor. În acest moment locuințele individuale sunt dotate cu closete de tip rural cu pereți necăptușiți, care constituie un pericol permanent de infestare a pânzei freatice.

Întreaga zonă se află sub influența climatului temperat - continental, cu precipitații mai abundente, cu risc de formare a viiturilor primăvara și toamna. Terenul are un coeficient de drenare ridicat, astfel încât apele din precipitații sunt îndepărtate rapid, fără a produce inundații.

Pânza de apă freatică subterană este alimentată aproape exclusiv din precipitații atmosferice și se încadrează în limitele de potabilitate. Pânza de apă freatică subterană constituie principala sursă de apă.

Apele meteorice provenite din ploi și din topirea zăpezilor sunt colectate prin intermediul șanțurilor care mărginesc drumurile comunale și sunt dirijate prin rigole de scurgere, evacuarea apei făcându-se gravitațional la emisarii naturali.

 

Alimentarea cu gaze naturale

Comuna Greaca nu dispune de rețea de distribuție a gazelor naturale.

Alimentarea cu energie termică

Alimentarea cu căldură a locuințelor și a instituțiilor publice se realizează cu sobe, centrale termice pe combustibil solid, radiatoare electrice. Combustibilul utilizat este constituit din lemne de foc, cărbuni, G.P.L., curent electric.

Alimentarea cu energie electrică

Pe teritoriul comunei Greaca există o stație electrică de transformare, făcând parte din rețeaua București Sud - Greaca - Prundu - Oltenița. Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de la nord-vest la sud de rețele de transport de înaltă tensiune. Comuna Greaca dispune de 30,7 km de rețea electric.

Iluminatul public

Comuna Greaca dispune de 24 km de rețea de iluminat public.

Gestionarea deșeurilor

Deșeurile menajere sunt colectate neselectiv, din poartă în poartă, în pubele, de Serviciul Public de Salubrizare. Taxele pentru acest serviciu se plătesc la primărie.

Transportul în comun

Transportul în comună se realizează cu microbuze și este asigurat de o societate privată de transport persoane, pe rutele Greaca - Giurgiu și Greaca - București. Comuna dispune de 6 stații de autobuz, pe viitor urmărindu-se atragerea de fonduri pentru amenajarea acestora.

Rețeaua de drumuri locale

Satul Greaca dispune de o rețea de drumuri de 15,852 km. Dintre acestea:

  • Strada Morii - în lungime de 676 m a fost asfaltată cu fonduri FEADR în cadrul Măsurii 322;
  • Strada Soarelui - în lungime de 690 m a fost asfaltată cu fonduri FEADR în cadrul Măsurii 322;
  • Strada Puțu - Greci - în lungime de 990 m a fost asfaltată cu fonduri FEADR în cadrul Măsurii 322;
  • Strada Valea Bisericii în lungime de 462 m a fost asfaltată cu fonduri FEADR în cadrul Măsurii 322;
  • Strada Bibanului - în lungime de 514 m a fost asfaltată cu fonduri FEADR în cadrul Măsurii

Satul Puțu - Greci dispune de o rețea de drumuri de 5,527 km.

Satul Zboiu dispune de o rețea de drumuri de 5,246 km. Strada Principală în lungime de 936 m a fost asfaltată cu fonduri FEADR în cadrul Măsurii 322.

Comuna dispune de două drumuri comunale care leagă Greaca de satele aferente:

  • DC 89 Greaca - Puțu - Greci în lungime de 4 km;
  • DC 145 Greaca - Zboiu în lungime de 3,030 km din care 2,090 m asfaltați cu fonduri FEADR în cadrul Măsurii

Comuna este traversată de DN 41 care leagă orașul Oltenița de județul Giurgiu.

Comuna dispune și de 18,7 km de drumuri de pământ aflate într-un stadiu rezonabil de rulare.